Hoppa till innehåll

STADGAR

Föreningens stadgar
Stadgar för föreningen Helsingborg Makerspace
§0 FÖRENINGENS NAMN
Föreningens namn är Helsingborg Makerspace.
§1 FORENINGENS SÄTE
Styrelsen har sitt säte i Helsingborg.
§2 FÖRENINGSFORM
Föreningen är en ideell förening.
§3 SYFTE
Föreningens syfte är främja kunskapsdelning, skapande och innovation genom att ge fler människor
tillgång till verktyg, mötesplatser, lokaler och andra resurser.
Föreningens grundsyn är att öppenhet, jämställdhet och gränsöverskridande samarbete är
förutsättningar för att detta skall kunna ske.
§4 OBEROENDE
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.
§5 VERKSAMHETSÅR
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.
§6 MEDLEMMAR
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett
medlemskap genom att årsvis betala föreningens medlemsavgift. Avgiftens storlek beslutas på
årsmöte.
En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen eller årsmötet. Avstängd
medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts
medlemmen.
Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.
§7 STYRELSEN
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som
tas på årsmöten och övrig verksamhet som sker i föreningens namn. Föreningens styrelse består av
minst ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter
väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder
direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.
§8 REVISORER
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer.
Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.
§9 VALBEREDNING
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller
flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen.
§10 ORDINARIE ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att
vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
O. Mötets öppnande

 1. Mötets behörighet
  1.5 Godkännande av dagordning (där man tar upp ev. tillkommande punkter)
 2. Val av mötets ordförande
 3. Val av mötets sekreterare
 4. Val av två personer att justera protokollet
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 6. Ekonomisk berättelse för förra året
 7. Revisorernas berättelse för förra året
 8. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 9. Årets verksamhetsplan
 10. Årets budget
 11. Val av årets styrelse
 12. Val av årets revisor
 13. Val av årets valberedare
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande
  §10 EXTRA ÅRSMÖTE
  Om styrelsen, minst en revisor eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar avrundat nedåt
  önskar det ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt
  det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i
  förväg.
  Om föreningens styrelse har saknat minst en av ordförande, kassör eller sekreterare i minst en vecka
  kan ett nytt årsmöte kallas av vem som helst som är medlem.
  På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.
  §12 FIRMATECKNING
  Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan
  annan person utses av styrelsen att teckna föreningens firma.
  §13 RÖSTRÄTT
  Endast betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast
  närvarande ur styrelsen rösträtt.
  §14 RÖSTETAL
  Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget
  annat står i stadgarna. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal får
  föreningsordföranden avgöra, Nedlagda röster räknas ej.
  §15 LOKALANVÄNDNING
  För att använda Helsingborg Makerspace’s lokaler kan viss avgift, så kallad labbavgift, behöva
  erläggas. l det fall då Helsingborg Makerspace har flera lokaler kan separata labbavgifter användas.
  Hur detta hanteras lämnas till styrelsen att bestämma.
  §16 STADGEÄNDRING
  Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.
  För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster avrundat nedåt. Då
  stadgeändring ska ske måste antingen förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet och då
  gäller två tredjedels majoritet, i annat fall måste ändringen antas enhälligt.
  Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§2), syfte (§3), stadgeändringar (§l6) och
  upplösning (§l7) kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten varav minst ett
  ordinarie med minst tre månader mellan mötena.
  §17 UPPLÖSNING
  Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas
  måste framgå av kallelsen.
  Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen och
  beslut om upplösning kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten varav minst ett
  ordinarie med minst tre månader mellan mötena.
  Vid upplösning ska alla föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till
  verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.